You are here

Tổng quan Kinh Đại Bát Niết-bàn (Paperback)

Tổng quan Kinh Đại Bát Niết-bàn By Nguyễn Minh Tiến Cover Image
$10.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Tập Tổng quan kinh Đại B t Niết-b n n y được ch ng t i bi n soạn như một phần trong c ng tr nh dịch thuật v ch giải kinh Đại B t Niết-b n v đ được in chung với bảng thuật ngữ tra cứu th nh một Phụ lục đ nh k m theo to n bộ kinh, xuất bản trong năm 2009.
Sau khi bộ kinh được lưu h nh, rất nhiều độc giả đ ngỏ muốn c ri ng phần Tổng quan n y để giới thiệu cho nhiều người t m đọc. X t thấy điều n y l hợp l v đ p ứng được nhu cầu t m hiểu của đa số Phật tử khi chưa đủ điều kiện tiếp x c với trọn bộ kinh n n ch ng t i cho xuất bản ri ng tập Tổng quan n y.
Mặc d được in ri ng, nhưng tập's ch chỉ nhằm giới thiệu một c ch kh i qu t về to n bộ kinh Đại B t Niết-b n chứ kh ng hề c nghĩa như một bản t m tắt hay cương yếu. Qu vị n o muốn t m hiểu's u về nội dung kinh xin h y t m đọc trọn bộ kinh hiện đ ph t h nh với đầy đủ c c phần H n văn, ch m, Việt dịch v ch giải. Qu vị cũng c thể xem chi tiết kinh n y tr n website Rộng mở t m hồn: www.rongmotamhon.net.

Product Details
ISBN: 9781721552924
ISBN-10: 1721552928
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: June 17th, 2018
Pages: 262
Language: Vietnamese